News

Non Flash Content - Children running through a field of corn

Request for submissions Official Languages Act 2003 – Preparation of a draft scheme by Bord Gáis Éireann

23.01.13

Bord Gáis Éireann proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Bord Gáis Éireann now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Ideally, submissions should be forwarded electronically to teanga@bge.ie.

Alternatively, they may be posted to Liam O’Riordan, Company Secretary, Bord Gáis Éireann, P.O. Box 51,Gasworks Road, Cork.

All submissions received will be published on the Bord Gáis Éireann website, www.bordgais.ie.

Information in relation to the services provided to the public by Bord Gáis Éireann is available on www.bordgais.ie.

The latest date for receipt of representations is 5pm on Friday, 22nd February 2013.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht website www.pobail.ie or by email request to achtteanga@pobail.ie.Aighneachtaí á lorg i leith Acht na dtTeangacha Oifigiúla 2003 - Dréachtscéim á hullmhú ag Bord Gáis Éireann

23.01.13

Tá sé i gceist ag Bord Gáis Éireann scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na Teangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh níos mó fáil ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh said ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Bord Gáis Éireann faoi láthair ó pháirtithe leasmhara. Beidh na haighneachtaí ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin Bhord Gáis Éireann www.bordgais.ie amach anseo, mar sin moltar aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig teanga@bge.ie.

Is féidir dar ndóigh, iad a sheoladh ar an ngnáthphost chuig Liam O’Riordan, Rúnaí Cuideachta, Bord Gáis Éireann, BP, Bosca 51, Bóthar na nOibreacha Gáis, Corcaigh.

Is é an Aoine 22 Feabhra 2013 ag 5.00 i.n. an sprioc deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

Tá eolas breise maidir leis an Acht le fáil ar shuíomh greasáin an RoinnEalaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie.